Algemene voorwaarden

1.1 Deze webwinkel, www.flexson.nl, wordt verzorgd door Flextrading B.V.. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Flextrading B.V., gevestigd te Soest aan de Kostverlorenweg 10, 3762 EM Soest, tel: 035-6035825 Email: info@flextrading.nl, Kvk nr: 61839493, BTW nummer: NL854511155B01, IBAN: NL91 RABO 0300 0529 79.

1.2 Tijdens het bestelproces wordt u gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Flextrading B.V.. Na lezing kunt u aanvinken dat u akkoord bent met de inhoud en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Flextrading B.V. neemt geen bestelling in ontvangst als haar algemene voorwaarden niet zijn geaccepteerd. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

1.3 Flextrading B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering
2.1 Wij versturen de producten met de pakketdienst van DHL.
Flextrading B.V. streeft ernaar bestellingen binnen 1 werkdag na betaling te versturen.
Indien wij uw betaling op onze rekening zien, wordt het product voor de verzending klaargezet en binnen 24 uur door ons bij het postkantoor afgegeven of door DHL bij ons opgehaald. DHL doet er dan nog maximaal 2 werkdagen over om het product bij u af te leveren.

Wij streven ernaar om het product binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

2.2 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Flextrading B.V. overschreden wordt, zal Flextrading B.V. de afnemer hiervan schriftelijk (via E-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Flextrading B.V. te ontbinden, door dit schriftelijk (via E-mail) aan Flextrading B.V. te melden.

2.3. Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat Flextrading B.V. het in voorgaande artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting(BTW) en inclusief verzendkosten. Verzendkosten binnen Nederland zijn kosteloos.

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke regelingen of bepalingen dit noodzakelijk maken of. U heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

3.4 Betaling voor de bestelling kunt u doen door middel van vooruitbetaling via iDeal, overboeking of rembours. Voor rembourszendingen berekenen wij extra kosten per levering.

4. Afkoelingsperiode
4.1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Flextrading B.V. te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.

4.2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via E-mail, brief of fax) aan Flextrading B.V. te melden. De klant draagt de kosten van het retourneren van de producten.

4.3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Flextrading B.V. ingevolge artikel 4.1. en 4.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Flextrading B.V. deze betalingen exclusief de door u betaalde kosten van toezending en eventueele kosten voor het ophalen van het product binnen 7 werkdagen nadat Flextrading B.V. het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugstorten. Indien de afnemer herroept en het product door Flextrading B.V. nog niet verstuurd is, wordt het volledige bedrag inclusief verzendkosten teruggestort.

4.4. Flextrading B.V. behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Flextrading B.V. of de leverancier van het product) is beschadigd.

4.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Flextrading B.V. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Flextrading B.V. de afnemer hiervan schriftelijk (via fax, brief of E-mail) in kennis stellen. Flextrading B.V. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

5. Persoonsgegevens en gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Flextrading B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Flextrading B.V. om uw bestelling te verwerken. Flextrading B.V. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WPB ).

5.2 Flextrading B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke en discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt (dit kan door een email aan info@flextrading.nl te sturen), zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Flextrading B.V.. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Flextrading B.V.. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.4 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Flextrading B.V. over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Flextrading B.V. .De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

6. Garanties

6.1 Flextrading B.V. staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van een of twee jaar van het aan u geleverde product. Deze garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

6.2 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/ reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

6.3 De garantieduur is twee jaar, vanaf het leveringsdatum.

6.4 Onder garantie valt verzendschade en schade die ontstaat bij normaal gebruik van het product. FlexTrading B.V. zal in dit geval vervangende onderdelen of een vervangend product opsturen indien nodig.

7. Offertes

7.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Flextrading B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Indien het aanbod vrijblijvend is, zal dit bij het aanbod worden vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Flextrading B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8. Overeenkomst
8.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat een klant een bestelling op de webwinkel plaatst en ervoor een bevestigingsemail ontvangt. Deze bevestigingsemail geldt als bewijs van aankoop. De klant heeft 10 werkdagen na de bestelling tijd het aankoopbedrag te betalen of van de aankoop terug te treden. Flextrading B.V. levert haar producten pas na betaling, dit geldt niet voor Rembourszendingen.

8.2 Flextrading B.V. is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Flextrading B.V. goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Flextrading B.V. dit gemotiveerd mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  1. Afbeeldingen en specificaties
    Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.
  2. Non-conformiteit/ gebrekkig product
    Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd van ontdekking te melden bij het bedrijf. Flextrading B.V. raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

11. Overmacht

In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.